בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה - מצורף הטופס.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.