1
קריטריונים:
2
מסמכים להגשה:
סטודנטיות וסטודנטים יקרים!
מועצה אזורית שפיר בשיתוף קרן נדיבי מעניקה בכל שנה מלגות סיוע לסטודנטים המבקשים לרכוש השכלה גבוהה ולהשתלב בחיים האזרחיים ובמעגל העבודה. הסטודנטים שימצאו זכאים לקבלת מלגה ידרשו לתרום את חלקם בקהילת שפיר באופן של התנדבות במגוון תחומים שהוגדרו מראש.
 

מועדי הרשמה:

פתיחת ההרשמה למלגה : כ"א באלול תשפ"ג - 7.09.2023   

המועד האחרון להרשמה למלגה: ו' בתשרי תשפ"ד- 21.9.23זכאים להגיש בקשה למלגה:

ועדת המלגות של המועצה התכנסה וקבעה קריטריונים לקבלת מלגה:
 1. סטודנט/ית תושבי המועצה בלבד, אשר מתגוררים במועצה שנתיים לפחות.
2.  סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון, להנדסאים, או לתעודת הוראה בלבד במערכת שעות בהיקף של 18 ש"ש שנתיות לפחות.
 3. סטודנט/ית המשלמים שכ"ל על סך 3000 ₪ לפחות.
 4. סטודנט שאינו מקבל מלגת פר"ח.

התחייבות ועמידה בתנאי סף:

במהלך שנת הלימודים תשפ"ד עלייך לתת 20 שעות מעורבות חברתית קהילתית

הנך מחויב לשעות אלו כדי לעמוד בתנאי המלגה ויהיה עלייך להשלים שעות אלו עד ה- 31/8/2024.

השתתפות בטקס חלוקת המלגות שיתקיים אי"ה ביום שני ה 11.12.23, כ"ח בכסלו תשפ"ג (נר חמישי של חנוכה).

דיווח שעות:

הסטודנט/ית נדרש/ת לדווח על כל פעילות בזמן אמת באמצעות דוח מיוחד אותו ניתן לקבל ממרכז הצעירים, ולהחתים את האחראי על הדוח (מי שמלווה את ההתנדבות בשטח).

הדיווח הוא בהתאם לשעות שביצעת בלבד! דיווח כוזב עלול לגרור ביטול המלגה.

סטודנט שלא ידווח, כאילו לא ביצע את השעות.

לא יאושר דיווח רטרואקטיבית מעל לחודש ממועד ביצוע השעות.

ניתן לדווח את שעות המלגה עד 31/8/23 בלבד.

גובה המלגה: 1,200-1,500 ₪

שימו לב

  1. לצרף מסמכים בפורמט pngjpegjpgpdf בלבד.
  2. למלא את כל השדות בטופס המקוון במלואם.
  3. בקשה אשר לא תוגש דרך הטופס המקוון / בקשה שלא כוללת את כל המסמכים תדחה על הסף.
  4. בהגשת בקשה זו, אין על מועצה אורית שפיר חובה לאשר כל בקשה אשר תוגש ולממונים שיקול דעת בלעדי לאשר/לסרב לכל בקשה.

 


 

לימודים:שנת לימודים: (חובה) שדה חובה

האם תקבל/י מלגה או מימון בשנה"ל תשפ"ג ממקור אחר העולה על 8,000 ש"ח (חובה) שדה חובההצהרת הסטודנט/ית

  1. אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים.

  2. הנני מצהיר בזאת כי קראתי את התקנון, וכי הנני מתחייב לעמוד בו.

  3. ידוע לי, כי בעצם הגשת בקשת המלגה אני מסכים/ה לכל האמור בתנאים לקבלת המלגה.
  4. אני מצהיר/ה כי ידוע לי שמועצה אזורית שפיר זכאית בכל עת שתמצא לנכון, לפעול לגבי כל הליך קבלת המלגה ולבחירת הזכאים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  5. ידוע לי כי קבלת המלגה מותנית בהתחייבות 20 שעות פעילות מעורבות חברתית קהילתית הכוללת השתתפות בטקס הענקת מלגות. 
  6. אני מצהיר/ה כי במידה ויחול שינוי כלשהו בתחום לימודי או במקום הלימודים אודיע על כך באופן מידי למנהלת מרכז הצעירים שפיר .

Browser not supported