1
פרטים אישיים
2
פרטי חשבון
3
העלאת קבצים
4
תנאי המלגה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג אלמד באחת הממסגרות הבאות: (חובה) שדה חובה

 

 

עמידה בתנאי הסף של המלגה:
 במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ג אלמד באחת הממסגרות הבאות:
*  תואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג )רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה(
*לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג במוסד המוכר ע"י המל"ג
* לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
*קורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".
*בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
* כיתות י"ג- י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך
* סמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.
*בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות.
*לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע''י המל''ג.
* במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ג ועד לא יאוחר מיום 23/07/31 אבצע התנדבות חברתית בהיקף של 140 שעות לפחות, בהתאם לדרישות מנהל התכנית. *הנני אזרח ישראלי או תושב קבע.
* ידוע לי שלא מאושרת לי קבלת כפל מלגות ממפעל הפיס בשנת הלימודים תשפ"ג )-2022 .)2023
*ידוע לי שסכום העברת התשלום ע"י מפעל הפיס יועבר לחשבוני ע"י מפעל הפיס עד ליום 30/11/23. 

 

דיווח על שינויים

אם יחול שינוי כלשהו בפרטי חשבון הבנק שלעיל , הנני מתחייב להודיע על כך באופן מידי למנהל תכנית המלגות, בצירוף אסמכתא המעידה על שינוי פרטי החשבון. אם יחול שינוי בפרט אחר מהפרטים שמסרתי )לרבות שינוי בתחום הלימודים ו/או במוסד האקדמי בו אני לומד ו/או בכתובת הדוא"ל שלי( , אודיע על כך למנהל תכנית המלגות, תוך 7 ימים מיום שיוודע לי על השינוי.

 

תנאים לתשלום המלגה:

  • ידוע לי כי תשלום המלגה מותנה בעמידתי בתנאי הסף, בקיום מלוא התחייבויותיי, במסירת נתונים נכונים, בהמצאת כל המסמכים הנדרשים ובחתימתי על כתב זה. אתם תהיו רשאים לבטל את זכאותי למלגה ו/או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה ו/או לקבל ממני החזר של תשלומי מלגה שכבר הועברו לחשבוני, בכל המקרים הבאים:
  • אם לא אעמוד בתנאי הסף.
  • אם לא אעמוד באיזו מהתחייבויותיי הנ"ל, במועדים שנקצבו על ידכם.
  • אם איזה מהנתונים שנמסרו על ידי לעיל , יתברר כבלתי נכון.
  •  אם יחול שינוי בנתונים שנמסרו על ידי והשינוי יפסיק את עמידתי בתנאי הסף ו/או את זכאותי לקבלת מלגה מכל סיבה אחרת.
  • אם לא אחתום על כתב זה ו/או לא אמציא מסמך נדרש, במועדים שנקצבו על ידכם.

מען למשלוח הודעות:

הודעותיי יישלחו אליכם לכתובת דוא"ל של מנהל תכנית המלגות, כמפורט לעיל.

ידוע לי, כי כל הודעה ו/או עדכון במסגרת המיזם, יישלחו לכתובת הדוא"ל שמסרתי לעיל בכתב התחייבות זה.

 

ויתור על חסיון המידע:

  • הנני מוותר בזאת על חיסיון המידע אודות לימודיי פרטיי והתחייבויותיי כפי שנמסרו לעיל ומסכים כי המוסד בו אני לומד וכל גוף אחר, ימסרו לכם ולמנהל תכנית המלגות , כל מידע הרלוונטי לפרטים ולהתחייבויותיי דלעיל ולתשלום המלגה על ידכם ו/או ע"י מנהל תכנית המלגות.

הנני מסכים ומאשר בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר על ידי למפעל הפיס במסגרת בקשתי למלגה:

  • יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס;
  • נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי, מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות כן;
  • מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממני למטרות שונות, לרבות פנייה בדיוור ישיר, או פנייה ישירה אלי במגוון אמצעי תקשורת.

 

הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי הנני מסכים לכל הכללים שנקבעו ויקבעו ע"י מנהל תכנית המלגות וע"י מפעל הפיס, בכל הקשור לזכאותי לקבלת המלגה.


 Browser not supported