מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

  1. תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח וכתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים בפועל.
  2. ת.ז תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
  3. העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.

אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים הללו, עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים בטבלה המפורטת בהמשך:

להורים עצמאים (גרושים / פרודים/ יחידים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות חינוך, יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים בהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים, לא תוחל חובה זו). במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות לערכאה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו.

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים. הורה של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו בכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

תושבים הגרים בשכירות -
להמציא אישור תושב
יציגו חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות, החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר, שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות
תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה ו/ או תצהיר מגורים החתום ע"י עו"ד.
דירה בקניה או בבניה יציגו חוזה חתום ע"י עו"ד, שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ-1 בספטמבר של אותה שנת לימודים. בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן. בבניה עצמאית- יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.
מיופה כוח יציגו תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת זהות של שני ההורים- מקור בלבד  וכן מכתב הרשאה חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.
תושבים חדשים במועצה
  • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך רגיל או בחינוך מיוחד.
  • יש לציין לגביי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים במוסדות חינוך. אישור ארנונה/ חוזה בהתאם לכתוב מעלה. גיליון ציונים לתלמידים בחינוך המיוחד, בנוסף יש להביא:
  • פרוטוקול וועדת השמה
  • חוות דעת מיועץ בית הספר
  • דו"ח פסיכולוגי.
עולים חדשים

**הורים עצמאיים(כמוגדר בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 1992)

רווק/ה אלמן/ה,גרוש/ה, פרוד/ה, אשה עגונה, אשה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות)

כתב הצהרה והתחייבות חתום ע"י ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום. הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו, חייב לצרף פסק דין.
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף, חייב לצרף מכתב של האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף תצהיר עו"ד / בית משפט. ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד הרישום - יבוטל הרישום שבוצע באמצעו אתר האינטרנט.
רישום מאוחר
(שלא בתקופת הרישום)
הורים שלא ביצעו רישום בתקופת הרישום ומבקשים רישום מאוחר, יש למלא טופס פנייה כאן.
השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.
ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום, מתבקשים לשלוח טופס בקשה לביטול רישום, בצירוף צילום ספח ת.ז עם כתובת עדכנית של מקום המגורים אליו עובר, חוזה שכירות/קניה/תצהיר עו"ד/ ארנונה במקום מגוריו החדש, הודעה להורה תשלח עד 3 שבועות מקבלת הבקשה במחלקת הרישום.

לטופס ביטול רישום לגני ילדים 

לטופס ביטול רישום לבתי הספר

ילדי חוץ הורים שאינם תושבי מועצה אזורית שפיר ומבקשים לרשום את ילדיהם  במוסדות החינוך במועצה, מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט בטופס הפנייה.
  השיבוץ ייעשה לאחר שיבוץ ילדי המועצה לשיקול הוועדה.
על ההורים להציג אישור מהמועצה/ העיר בה מתגורר התלמיד המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

 *תושבים העתידיים להתאכלס במועד מאורח יותר וטרם המציאו אסמכתא, מוזמנים להירשם ללא התחייבות.

מזכירות גנים:

08-8508933 | [email protected]

מזכירות בתי ספר: 

08-8508910 |  [email protected]