1
נוהלי עבודה
2
טופס ספק חדש

 

ספק / נותן שירות יקר

לידיעתכם, הזמנות יאושרו מראש בהתאם להנפקת הזמנה חתומה או הסכם התקשרות חתום על ידי מורשי החתימה, שהם ראש המועצה או גזבר המועצה.

חשבונית שתתקבל במועצה ללא התחייבות חתומה על ידי המורשים לכך מטעם המועצה לא תכובד ותוחזר אליכם.

להלן מספר דגשים בנוגע להתקשרות עם המועצה:

  1. הזמנת רכש הינה התחייבות המועצה לתשלום הסכומים הרשומים בה, יש לדרוש אותה בכל פניה של מחלקה או הגורם המזמין מטעם המועצה.
  2. המועצה לא תכבד התקשרות ללא הזמנת רכש ממוחשבת ו/או הסכם התקשרות החתום על ידי מורשי החתימה בלבד.
  3. יש לצרף העתק הזמנה לכל חשבונית המועברת לתשלום ולציין מספר הזמנה בחשבונית.
  4. תנאי התשלום של המועצה הינם שוטף + 60 יום, מיום קבלת החשבונית.

 

אספקת טובין/שירותים למועצה ללא הזמנת רכש הינה על אחריותכם הבלעדית

נא לדרוש הזמנה חתומה ממזמין השירות

בברכה

אלעד פרץ

גזבר המועצה

Browser not supported