1
פרטי הדוח:
2
פרטי מבצע העבירה:
3
כתובת מגורים:

ניתן להגיש בקשה לבטיול דו"ח תוך 30 יום מיום קבלתו. טופס הבקשה מועבר למחלקה המשפטית במועצה האיזורית שפיר.

רשאי להגיש בקשה לביטול דו"ח אך ורק מי ששמו מופיע ע"ג הדו"ח.

פרטי הדוח:

 

פרטי מבצע העבירה:

 

 

 

כתובת מגורים: