1
פרטי ההזמנה- כללי
2
אופן הגשת ההצעה
3
תנאי סף לכניסה למאגר המציעים
4
העדר יחסי עובד מעביד
5
הליך השלמת פרטים ובירור פרטים
6
בחינת ההצעות
7
פירוט תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע מאגר היועצים
8
פרטים
9
צוות היועץ המקצועי
10
ניסיון בעבודת הייעוץ
11
תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
12
תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
13
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
14
חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"
15
תצהיר על העדר הרשעות של עובדי המציע
16
אישור לצורך ניכוי מס
17
אישור ניהול פנקסי חשבונות
 1. המועצה האזורית שפיר ("המועצה") מזמינה בזאת להגיש לה הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע שירותים ועבודות מקצועיות הדורשים ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 בהתאם לחוזר משרד הפנים 8/2016 ובהתאם לצרכי המועצה ובהתאם לרשימה המפורטת בנספח 1 למסמכי הבקשה ("השירותים").
 2. המועצה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת בכל דרך שתמצא לנכון ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 3. המאגר הוא הן לצרכי המועצה והן לצרכי הועדה המקומית  לתכנון ובניה שפיר.
 4.  החלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 5. יובהר כי הזמנת שירותים בפועל תיעשה על ידי המועצה על פי צרכיה ועל פי הזמנה או הסכם התקשרות אשר ייחתם כדין מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של המועצה, ואין בהצטרפות למאגר היועצים כדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו וליועץ לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 6. ככל שמדובר בתאגיד, על המציע להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, אשר ישמש כאיש קשר ונציג התאגיד כלפי המועצה, על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.
 7. מבקש אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו.
 8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

Browser not supported

 1. ההצעה על נספחיה תימסר במעטפה סגורה אשר תשולשל לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת גזברות, במשרדו של מנהל הרכש בבניין המועצה האזורית שפיר או לכתובת המייל [email protected].
 2. מובהר, כי ככל שהמציע, מגיש הצעה מספר תחומי ייעוץ יש להגיש הצעה במעטפה נפרדת לכל תחום ייעוץ מוצע.
 3. הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך או לבצע כל שינוי שהוא למעט אם המועצה תבקש הבהרות וכן לא יהא המציע רשאי לחזור בו מן הצעתו.
 4. הטפסים והנספחים המצורפים למכרז, הדורשים מילוי פרטים, ימולאו בכתב יד קריא וברור בעט.
 5. מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי הבקשה להוסיף להם, למחוק בהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.
 6. מציע אשר ייכלל במאגר היועצים לא יהא רשאי להעביר או להמחות כל זכות או חובה שחלה עליו על פי תנאי הבקשה, וזאת ללא קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב.

Browser not supported

אופן הגשת ההצעה

על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה. קיום תנאי הסף להלן (במצטבר) מהווים תנאי מוקדם להשתתפות בבקשה. אי עמידה בתנאים המוקדמים להלן עלולה להביא לפסילת ההצעה. דרישות הסף ביחס לכלל המציעים הינן כדלהלן:

 1. בעל תואר אקדמי רלוונטי או בעל רישיון לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי כל דין. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה ותעודות.
 2. המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (כגון: פנקס המהנדסים והאדריכלים) ככל שחלה חובת רישום. להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק הרישיון הנדרש.
 3. ניסיון והמלצות:
  על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי מוכח בתחום הייעוץ המבוקש של לפחות 3 שנים אלא אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים כמפורט להלן. על המציע לצרף קורות חיים ו/או פרופיל רשות מקומית.
  כמו כן, על המציע לצרף רשימת פרויקטים ופרטי נציג / איש קשר מטעם כל פרויקט לרבות דרכי ההתקשרות עימו בהתאם לטופס המצורף כנספח 2 לבקשה וכן פירוט ניסיון המציע בייעוץ לרשויות מקומיות.
 4. התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים.
  המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים המאושרים על ידי עורך דין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1971, בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 או חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1981, בנוסחים המפורטים בנספחים: 3 ו-4 למסמכי הבקשה
 5. העדר הרשעות
  המציע, באמצעות בעל השליטה בו או מורשה החתימה מטעמו, ימציא תצהיר בדבר היעדר כתבי אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל עבירות אשר יש קשר בינן, ישיר או עקיף, למתן השירותים ו/או שירותים כדוגמת נשוא בקשה זה, בהתאם לנוסח התצהיר בנספח 6 למסמכי הבקשה. למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר יתייחס למציע, לרבות עובדיו והמועסקים על ידו בעת הגשת ההצעה.
 6. חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי" – לחברה בע"מ
  מציע שהוא חברה בע"מ ימציא אישור רו"ח כי אינו נמצא בהליכי פירוק וכן כי לא קיימת אזהרה על המשך קיומה של החברה כ"עסק חי", בהתאם לנוסח בנספח 7 למסמכי הבקשה.
 7. אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ז – 1977 ("חוק עסקאות גופים ציבוריים")
  תנאי להצטרפות  למאגר  הוא כי למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אשר יצורפו להצעה דהיינו:
 8. אישור תקף מפקיד השומה, מרואה-חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1971, המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
 9. אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 10. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה.
 11. במידה והמציע הינו חברה בע"מ יש לצרף תעודת התאגדות.
- אי עמידה בתנאי הסף המצוינים לעיל באופן מצטבר תביא לפסילת הצעת המציע –
 1. ניגוד עניינים והעדר קרבה אסורה
  על המציע לחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה אסורה לעובד הרשות או לחבר מועצה וכן למלא שאלון ניגוד עניינים המצורף בנוסח המפורט בנספח 5, ולצרפם להצעתו.

 

Browser not supported

תנאי סף לכניסה למאגר המציעים

המציע מודע לכך כי אין בכניסה למאגר היועצים לרבות בחתימה על הסכם ההתקשרות כדי ליצור בינו או עובד מעובדיו או מי מטעמו לבין המועצה או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים אשר יועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא בקשה זה יהיו וייחשבו כעובדיו בלבד ולא יהיו בינם לבין המועצה יחסי עובד מעביד, מכל מין וסוג שהוא.

Browser not supported

העדר יחסי עובד מעביד

 1. ועדת ההתקשרויות תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת ההצעות לבקשה, להשלים מידע או מסמכים חסרים, תוך זמן נקוב, לרבות ובין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי סף, ובלבד שמדובר בהשלמה טכנית ותוכח עמידה בתנאי הסף עובר למועד האחרון להגשת ההצעות לבקשה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. על המציע יהא להשלים את החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו. אי עמידה במועד אשר יוקצב למציע עלולה להביא לפסילת ההצעה.
 2. לפני בחירת היועץ להיכלל במאגר וכחלק מהליך בחירתו המועצה תהיה רשאית להזמין את המציעים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם, לצורך בירור פרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת הסברים ביחס למסמכים או מידע אשר הוגשו בהצעת המציע, הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לטיב הצעת המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף.
 3. על אף האמור לעיל, אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה חסרה במסמכים או המידע הנדרש למסמכי הבקשה, או כל הצעה שהיא והמועצה רשאית לבטל את הבקשה מכל סיבה שהיא.

 

Browser not supported

הליך השלמת פרטים ובירור פרטים

 1. לשם בחינת ההצעות תתכנס ועדת ההתקשרויות במועצה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 הכוללת את מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה וכן היועץ המשפטי למועצה ובהשתתפות מנהל האגף/המחלקה הרלוונטיים לבחירת היועץ. ועדה זו תידון בבקשות היועצים כפי שיוגשו על פי בקשה זו.
 2. יכללו במאגר היועצים רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל, אולם אין באמור בכדי לחייב את המועצה לקבל הצעה כלשהי.
 3. ועדת ההתקשרויות תהיה רשאית לשקול במסגרת שיקוליה, בעת בחירת ההצעה הזוכה ו/או בחינת הצעות המציעים, את אמינותו, ניסיונו, כושר ביצוע, ותק ויכולת של המציע. בתוך כך, תהא רשאית ועדת ההתקשרויות להתחשב בהמלצות של רשויות מקומיות או גופים אחרים להם סיפק המציע שירותים, בעבר או בהווה, הדומים לשירותים נשוא הבקשה.
 4. ככל שיתברר ומועמד לזכייה הינו מציע אשר למועצה ניסיון רע עמו בגין התקשרות קודמת או נודע למועצה כי בהתקשרות קודמת אשר ביצע המציע ברשות אחרת קיים חוסר שביעות רצון מטיב השירות אשר ניתן על ידי המציע בעבר, לרבות מעורבותו בהליכים משפטיים אשר ננקטו נגדו, או הופסקה התקשרות עמו מצד מזמינים אחרים בשל חוסר שביעות רצון. תהא המועצה רשאית לשקול זאת במסגרת שיקוליה.

 

Browser not supported

בחינת ההצעות

בחר את תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע מאגר היועצים 

כח אדם:

גזברות

הנדסה ופיתוח

חינוך ורווחה

תברואה

כללי

 

פרטים אודות צוות היועץ המקצועי המועסק דרך קבע על ידי היועץ . יש לצרף קורות חיים ואישור רואה חשבון על העסקת עובדים. 

פירוט נסיון בעבודות הייעוץ ברשויות המקומיות ו/או מוסדות ציבוריים ו/או לקוחות פרטיים 

 

יש למלא את הנספח המצורף בנושא תצהיר בדבר שכר מינימום כדין ולהעלות אותו במקום הייעודי בהמשך העמוד .

יש למלא את הנספח המצורף בנושא תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ולהעלות אותתו חתום במקום הייעודי בהמשך העמוד.

יש למלא את השאלון המצורף לאיתור חשש לניגוד עניינים ולהעלות אותו במקום היעודי בהמשך העמוד.

יש למלא חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי" ולהעלות אותו במקום הייעודי בהמשך העמוד.

 

יש למלא תצהיר על העדר הרשעות של עובדי המציע ולהעלות אותו במקום הייעודי בהמשך העמוד. 

לנוחיותך, דוגמא למסמך אישור לצורך ניכוי מס.

.לנוחיותך, מצורפת דוגמא לאישור ניהול פנקסי חשבונות