כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, בטחונו או שלומו של כל אדם, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין), מידע שעלול לחשוף סוד מסחרי ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. כמו כן, מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, והכל בהתאם לאמור בחוק.